Sağlık Alanında Eğitim

Home Sağlık Alanında Eğitim

SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINIDA NASIL EĞİTİM VERİLMEKTEDİR?

Sağlık Hizmetleri alanında verilen eğitim ile ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının kazandırdığı bilgi becerilerle, sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık profesyonellerine yardım ederek sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Artan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişmesi karşısında sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artması, beklenen hizmetin sunumunda sağlık profesyonelinin iş yükünü artırmıştır.

Ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin gelişmesi, sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesi ile sağlık profesyoneli nezaretinde yardımcı olarak çalışan ve ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaşımda yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuştur.

Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

  • Ebe Yardımcılığı,
  • Hemşire Yardımcılığı,
  • Sağlık Bakım Teknisyenliği dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Sağlık Hizmetleri alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe, değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Programın temel yapısı oluşturulurken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır. Ayrıca 9.sınıfta ortak akademik dersler ile alan ortak dersleri, 10 ve 11. Sınıflarda dallara ait derslerin okutulması 12. Sınıfta ise Staj (İş Başı Eğitimi) ağırlı olarak verilmesi planlanmıştır.  

HEMŞİRELİK DALINDA EĞİTİM

Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazanma,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fiziksel ortamı hastaya uygun hâle getirme, hasta ile ilgili nakil işlemleri, biyolojik örnek nakil işlemleri yapma, bakım hizmetlerinin yürütülmesinde sağlık profesyoneline yardım etme,

İnsan vücudunun yapısını, işleyişini ve tıbbi terimleri ayırt etme, İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik uygulamalar temel ilk yardım, hasta/yaralı taşıma ve kişisel bakım uygulamalarını yapma,

Kişinin durumuna uygun beslenme ve beslenme ilkelerini açıklama,

Sağlık hizmetlerinde; kişiler, toplumsal gruplar, hasta, hasta yakını ve engelli bireylerle etkili iletişim kurma ve sağlık bakanlığı mevzuatına göre sağlık hizmetleri personel yönetimi, mesleki mevzuat ve mobbing uygulamalarını açıklama,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alma,

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasında, özel tanı ve tedavi amaçlı ünitelerde, diyaliz, yanık, transplantasyon ünitelerinde yapılan uygulamalar ile diğer teşhis ve tedavi uygulamalarında sağlık profesyoneline yardım etme,

Sistemlere göre hastalıkları ayırt etme,

Psikoloji temel kavramlarını açıklama, afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama,

İlaçların farmasötik şekillerini, veriliş yollarını, sistemlere etkili ilaçları ve kemoterapötik ilaçları ayırt etme ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.