Uçak Elektroniği

Home UÇAK BAKIM ALANI

UÇAK BAKIM ALANI

  1. yüzyılın en hızlı gelişen ve geniş kitlelere ulaşan sektörlerinden birisi olan havacılık sektörü, stratejik yapısı nedeniyle de ülkelerin dünyaya açılan kapısı durumundadır.
  2.  Faaliyetlerindeki kalite ve yeterliklerin, ülkelerin itibarını da etkilemesi nedeniyle her geçen gün önemini arttırarak küreselleşen sektörde; rekabet, ileri teknoloji, değişim ve gelişim en çok kullanılan sözcükler olmuştur.
  3.  

Bu programda havacılık sektöründe yürütülen birçok alandan birisi olan uçak bakım alanında, sektörde gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek nitelikte uçak bakım teknisyenliği eğitimi verilerek, ülkemizin hızla gelişen havacılık sektörünün desteklenmesi hedeflenmiştir.

Uçak Bakım Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

  • Uçak Gövde-Motor,
  • Uçak Elektroniği dalları yer almaktadır.

Bu doğrultuda Uçak Bakım alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

Çerçeve Öğretim Programı ile öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe, değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Programın temel yapısı oluşturulurken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır. Ayrıca 9.sınıfta ortak akademik dersler ile alan ortak dersleri, 10 ve 11. Sınıflarda dallara ait derslerin okutulması 12. Sınıfta ise akademik dersler ağırlı olarak verilmesi planlanmıştır.  

 

UÇAK BAKIM ALANI

Havacılıkta uçağın tüm yapısal elemanları yaşamsal değerdedir.Bir bütün olarak uçağın sahip olduğu gövdesi ve özellikle de motorunun parçalarıyla birlikte bakımının güncel verilere ve evrensel standartlara dayanılarak hassas bir şekilde yapılması zorunludur.

Uçak Gövde ve Motor Bölümü öğrencileri alana çıktıklarında bu sorumluluğu, belirlenen düzeylerde gerçekleştirebilecekleri bilgi ve becerilerle donatılmasını amaçlar.

Bu amaçla Uçak Bakım Alanı/ Uçak Gövde Motor Dalında;

Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazanma,

Uçak gövde yapıları üzerinde yapısal işlemler yapma,

Basit elektrik-elektronik devreler kurma, çalıştırma, elektriksel ölçmeleri gerçekleştirme ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;

Uçak elektrik sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının test, bakım ve onarımını yapma,

Elektronik ve dijital uçak sistemlerinin bakımını yapma,

Gaz türbinli motorların bakımını ulusal ve uluslararası bakım standartlarına uygun şekilde yapma,

Gaz türbinli motor sistemlerinin bakım, onarım ve test işlemlerini yapma,

Pervane bakım ve ayar işlemlerini yapma,

Uçak sistemlerinin bakımını ve onarımını yapma,

Aerodinamik hesaplamaları ve uçuş kumandalarının bakımını yapma, ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır